Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a Gép-Coop Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8225 Szentkirályszabadja Petőfi Sándor utca 37., cégjegyzék száma: 19-09508921, Veszprém megyei Bíróság, mint Cégbíróság, adószáma:13746551-2-19, honlap: www.gepcoop.hu) mint Eladó részére adott megrendelésekre és ezek alapján teljesített szállításokra terjed ki, a felek kereskedelmi jogviszonyában, ha az Eladó (GÉP-COOP KFT.) és a Vevő ettől eltérő, egyedi megállapodást (szállítási szerződést) nem kötnek.

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Vevő a jelen általános szerződési feltételek ismeretében ad megrendelést az Eladónak, aki azt a visszaigazolás szerinti kondíciókkal szállítja.

Eladó a jelen Feltételek szerint létrejött szerződés alapján leszállítja, a Vevő átveszi, az általa megrendelt, külön specifikált, különböző méretű és típusú kötőelemeket, rögzítéstechnikai terméket és kéziszerszámokat.

Eladó fenntartja a jogot arra, hogy kizárólag fizetőképes Vevő igényeit vegye figyelembe. Fizetésképtelen, csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt álló, illetve ezek törvényes feltételeinek fennállása esetén is, az Eladó jogosult a szerződéstől elállni és a teljesítést megtagadni, továbbá kártérítési igényeit érvényesíteni. Ugyanez az eljárás érvényes olyan a Vevő esetére, amelynek lejárt tartozása van az Eladóval szemben.

A szerződés tárgyát képező termékek árát, mennyiségét, szállítási határidejét, méretét, valamint a minőségi követelményeket (szabvány esetén az azokra történő utalással) felek külön megállapodásban, illetve a Vevő által adott, az Eladó által visszaigazolt megrendelésben rögzítik. Amennyiben az Eladó nem küld visszaigazolást a Vevőnek, úgy ez esetben a szállítási szerződés nem jön létre.

Amennyiben a Vevő nem egy adott, még érvényes árajánlatra, vagy korábbi megállapodásra hivatkozva adja le rendelését, úgy az Eladó a megrendelés napján érvényes és kiadott árlisták szerinti díjat számolja fel, a Vevő korábban megállapított kedvezményrendszerének figyelembe vételével. az Eladó az árak helyesbítésének jogát mindenkor fenntartja, kivéve ha a Felek azokat már szerződésben rögzítették.

A megrendelés és a visszaigazolás másik félhez történő megküldésével a felek között a jelen általános szerződési feltételek tartalma szerinti szállítási szerződés jön létre, melynek részét képezi a Vevő által írásban adott megrendelés, és az Eladó írásbeli visszaigazolása.

 

2. AZ ÁRU SZÁLLÍTÁSA, TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁS

2.1.

Eladó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező áruból a visszaigazolt megrendelés alapján leszállítja a megrendelt tételeket. az Eladónak joga van kiszállításkor az adott terméket dobozmennyiségre kerekíteni, még abban az esetben is, ha így a mennyiség eltér a visszaigazolásban szereplőtől.

Az Eladó a részszállítás jogát fenntartja.

Az Eladó a szállítási határidőket tájékoztató jelleggel visszaigazolja a Vevőnek. Az Eladó a visszaigazolt határidőket legjobb tudása szerint igyekszik betartani, de kiköti, hogy Eladónak fel nem róható esetleges szállítási késedelem esetén a Vevő nem támaszthat semmiféle követelést az Eladóval szemben.

A webáruházban nem megtalálható termékeket és egyedi igények alapján gyártott termékeket (egyedi méret, anyagminőség, felület) az eladónak nem áll módjában visszavenni. 

2.2.

Az áru szállítása az Eladó telephelyéről 2019 május 1-től (8225 Szentkirályszabadja, Petőfi Sándor út 37) – 175.000Ft nettó áruérték felett – az Eladó költségére történik, az Eladó által megbízott, vele szerződéses kapcsolatban álló fuvarozó által. A megadott értékhatár alatt az Eladó a következő súlytáblázat szerinti költségeket (+ÁFA) számítja fel. Az Eladó Magyarország területén kívüli szállítást csak külön megállapodás és díjazás ellenében vállal.

Futárszolgálattal történő szállítás esetén csomagolási költséget számolunk fel, melynek értéke nettó 550 Ft. 

Szolgáltatás díjai    

 

súlyhatár [kg-ig]

Ft / csomag

0,1-20 kg

2300

20-40 kg

3100

 

 

Nettó 175.000 Ft felett a kiszállítás ingyenes. 

Másnapi szállítást csak a 12:00-ig leadott rendelések esetében tudjuk teljesíteni. Egyéb esetben nem áll módunkban. Futárszolgálattal történő szállítás esetén utánvételes fizetés külön díjat von maga után melynek értékeit az alábbi táblázat tartalmazza:

Ha a tételsorok átlag értéke nem éri el a nettó 900 Ft-ot akkor tételsor költséget számolunk fel mely értéke nettó 140 Ft/tételsor. 

Túrajárattal való szállítás esetén a kiszállítás nettó 50.000 Ft felett ingyenes. Alatta nettó 2500 Ft.

 

Utánvét díja:

20.000 Ft-ig

330 Ft

50.000 Ft-ig

400 Ft

100.000 Ft-ig

480 Ft

150.000 Ft-ig

 720Ft

150.000 Ft felett

1580 Ft

Áru visszaszállítás: Alapdíj + 1160 Ft

Az eladó a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.  szerződött partnere így a csomagok szállítását a GLS végzi. A vevőnek lehetősége van kérni a csomag Postával történő szállítását felár ellenében.

Amennyiben az árut a Vevő – döntése alapján – saját fuvareszközével, vagy általa megbízott fuvarozóval szállítja, szállíttatja el, ennek költségét és kockázatát maga viseli.

Az Eladónak jogában áll a kiszállításhoz felhasznált csomagolóanyagok (dobozok, raklap, fólia, stb.) költségét a Vevőre terhelni, és mint "Csomagolási díj" kiszámlázni.

2.3.

A leszállított áru átvétele a Vevő feladata. Az átvétel alkalmával a Vevő a jó kereskedő gondosságával átvizsgálja az árut, és ha megállapítja vagy gyanítja, hogy a fuvarozáskor az kárt szenvedett, úgy jogérvényesítésre alkalmas írásbeli fenntartással él (jegyzőkönyv, átvételi elismervényre rávezetett részletes záradék, esetleg fénykép, stb.).

Vevő által panaszolt hiányok illetve minőségi kifogások bizonyítása minden esetben Vevőt terhelik.

2.4.

Az áru ellenértékét tartalmazó számla teljes kifizetéséig a leszállított áru tulajdonjoga nem száll át, az Eladót illeti. Ennek megfelelően az átvett árut a Vevő gondosan, szakszerűen őrzi és kezeli.

A tárolást a Vevő oly módon hajtja végre, hogy az Eladó tulajdonát képező áru mindenkor azonosítható legyen, az egyéb áruktól elkülönüljön, az Eladó tulajdonjoga mindenkor kétségtelenül megállapítható legyen és a tárolás módja megóvja az árut a károsodástól.

Az áru ellenértékének ki nem fizetése esetén a vevő az átvett árut köteles visszaszolgáltatni, saját költségére az eladó részére. Amennyiben ezen feltételeknek nem tud megfelelni, vállalja a büntetőjogi következményeket. 

2.5.

Eladó az általa szállított termékek kereskedelmi minőségi tanúsítását a kapcsolódó számlán vagy szállítólevélen történő megjegyzéssel teljesíti.

Vevő kifejezett kérésére és költségére Eladó vállalja bizonyos termékek mellé gyártói műbizonylat beszerzését is. Vevő az erre vonatkozó igényét előre, az árajánlat kérésekor jelzi Eladó felé. Műbizonylat utólagos beszerzése nem lehetséges.

3. VÉTELÁR, ELSZÁMOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1.

Az 1. pontban meghatározott áruk árát a megrendelés visszaigazolása rögzíti. A nettó összegben meghatározott árat további, a hatályos előírások szerinti mértékű általános forgalmi adó (ÁFA) terheli.

Az ár az ÁSZF 2.2 pontjában közzétett értékhatár feletti, az árura vonatkozó nettó számlaösszeg esetén tartalmazza a magyarországi rendeltetési helyre történő fuvarozás költségét, ha az az Eladó által megbízott, vele szerződéses kapcsolatban álló fuvarozó által történik.

A közzétett értékhatár (árura vonatkozó nettó számlaösszeg) alatti megrendelés fuvarköltségét – az általa megbízott fuvarozó igénybevétele esetére –az Eladó ugyancsak az ÁSZF-ben hirdeti meg.

3.2.

Az Eladó a leszállított árukról számlát állít ki, melyet megküld a Vevőnek.

Fizetés módját, határidejét, valamint az Eladó bankjának és folyószámlájának adatait a számla tartalmazza.

Késedelmes fizetés esetén a 2011/7/EU irányelv 6. cikke szerint előirányzott 40EUR-os behajtási költségátalányt a késedelmi kamaton felül a késedelembe esés első napján érvényesítjük. A késedelmi kamat mértéke a számla kiállításakor érvényes jegybanki alapkamat 2.5-szeres.

30 napon túli késedelem esetén az ügyet jogi útra tereljük, melynek díja a számla végösszegétől függetlenül minimum 100.000 Ft + ÁFA.

Késedelmes fizetés esetén a számla kedvezménytartalmát kiszámlázzuk. A kedvezmény mértéke kizárólag a megadott fizetési határidőre érvényes. 

3.3

A vevő a számla átvételétől 5 munkanapon belül emelhet kifogást. Eladó írásbeli hozzájárulása nélkül nem vonható össze egy adott számlán szereplő követelés más jogügylet folyamán keletkezett egyéb számlán szereplő nem jogerős tartozással vagy követeléssel.

 

4. MINŐSÉG, REKLAMÁCIÓ, KIFOGÁSOK INTÉZÉSE

4.1.

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szállított kötőelemek minősége minden esetben megfelel az adott árura vonatkozó szabvány előírásainak, illetve a felek külön szerződésben rögzített megállapodásának.

A minőség tekintetében az Eladó a jogszabály által előírt jótállási kötelezettséggel tartozik.

4.2.

Amennyiben a Vevő az áru átvételekor szemrevételezés során nyilvánvaló hibát észlel, arról az Eladót írásban haladéktalanul értesíti. A minőségi kifogások előterjesztéséhez felek tizenöt (15) napos határidőt határoznak meg. A hibás árut a Vevő elkülönítetten tárolja, hogy az Eladó azt megvizsgálhassa, a kifogás jogszerűségét elbírálhassa.

Ha a kifogás alapos volt, az Eladó az árut visszavételezi és helyette megfelelő minőségű árut szállít.

4.3.

Amennyiben a Vevő által megállapítható, hogy az áru a fuvarozás alatt kárt szenvedett, vagy a fuvarozás mennyiségi kifogásra adhat okot, úgy köteles haladéktalanul jogérvényesítésre alkalmas, írásbeli fenntartással élni (jegyzőkönyv, átvételi elismervényre rávezetett záradék, fénykép, stb.).

4.4.

Jelen 4. pontban írott határidők a reklamáció tekintetében jogvesztőnek minősülnek.

5.

5.1 A Gép-Coop Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely az Online áruházhoz való csatlakozás miatt következett be, továbbá az alábbiakban felsorolt pontokban foglaltak szintén a Gép-Coop Kft. felelősségi körén kívül esnek:

  • Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az Online áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármilyen levél – függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

5.2. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős az Online áruházhoz való kapcsolódásért és az Online áruházban való vásárlásért. A Gép-Coop Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

5.3.A Gép-Coop Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás az Online áruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe.

5.4.A Gép-Coop Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait, illetve az Online áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét és a Gép-Coop Kft. nem vonható felelősségre, ha így tesz. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható az Online áruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

5.5.A Gép-Coop Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Gép-Coop Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

5.6.Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Gép-Coop Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

 

6. TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

6.1.

Felek tudomásul veszik, hogy minden olyan tény, adat, és valamennyi, a felek működését érintő információ, amelyekről az együttműködésük során tudomást szereznek, bizalmas információnak tekintendő.

A felek a bizalmas információk azon körét, amely üzleti, bank, illetve értékpapír titoknak minősül, az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kötelesek kezelni. Üzleti titok nyilvánosságra hozatala, bármely harmadik féllel történő közlése a szerződés súlyos megszegésének minősül.

Felek kifejezetten üzleti titoknak minősítik, ha a jelen általános szerződési feltételektől eltérő feltételekkel kötnek szállítási szerződést, így ennek keretében különösen az áru árára és a fizetési feltételekre vonatkozó előírásokat.

 

6.2.

A titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei Feleket mindaddig terhelik, míg az jogszerűen más úton nyilvánosságra nem kerül, vagy ameddig annak titokként történő megőrzéséhez bármelyik félnek jogszerű érdeke fűződik.

6.3.

Felek kötelesek megtéríteni a másik félnek azt a vagyoni és nem vagyoni kárát, amelyet a jelen szerződésben meghatározott titokvédelmi kötelezettség megszegésével okoznak.

6.4.

Nem tekinthető a titoktartási kötelezettség megszegésének, ha bármelyik fél az erre illetékes hatóság, bíróság felhívására a hatósággal, bírósággal közli az üzleti titoknak, illetve bizalmasnak minősített információkat, adatokat.

6.5.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladóval kötött szerződésének elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz is, hogy az Eladó a Vevő esetleges fizetési késedelme vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a követelés behajtását harmadik félre bízza és neki a Vevő adatait átadja. Eladó kijelenti, hogy ezen eljárást nem tekinti az üzleti titok megsértésének, illetve a személyes adatokkal történő visszaélésnek.

7. EGYEBEK

7.1.

A jelen általános szerződési feltételek a Vevő részéről elfogadottnak tekintendők, ha megrendelését az Eladónak átadja/átküldi. Az Eladó megrendelést visszaigazoló értesítésével jelen Szerződési Feltételek Felek jogviszonyában az áru szállítása vonatkozásában hatályba lépnek.

7.2.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar Polgári Törvénykönyv, valamint jelen jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai az irányadóak.